Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera kakor så godkänner du att webbplatsen skickar kakor. Om det inte är din avsikt, så ska du ändra detta i din webbläsare. Information om vilka kakor din webbläsare får när du besöker denna webbplats, hur du tar bort dem och hur du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor hittar du här.

”Skånes arbetsplatser har kommit imponerande långt”

När World Trade Centers (WTC) globala ledning från New York besöker Skåne fascineras de av WTCs kontor i Malmö, Lund och Helsingborg. ”Här jobbar man med delningsekonomi på ett sätt som är helt unikt”, säger vd:n Scott Ferguson.

Ett före­tag som hyr kon­torslo­kal eller arbets­plat­ser på World Trade Center i Malmö kan skri­va ut offer­ter på World Trade Center i Helsingborg och boka gemen­samt kon­fe­rens­rum på kon­to­ret i Lund från sam­ma plats. Kontoren är hop­kopp­la­de vir­tu­ellt, och alla resur­ser delas mel­lan före­ta­gen med hjälp av digi­ta­la verk­tyg. Arbetsplatserna är fle­ra, men ändå en och sam­ma.

Samtidigt är före­ta­gen i kon­torslo­ka­ler­na även sam­man­län­ka­de inter­na­tio­nellt – genom World Trade Center-orga­ni­sa­tio­nen är de en del av det sto­ra han­dels­nät­verk som omfat­tar 334 World Trade Centers i 92 län­der värl­den över.

Sättet som del­nings­e­ko­no­min, the sha­ring eco­nomy, präg­lar verk­sam­he­ter­na för de inter­na­tio­nel­la kon­tors­ho­tel­len i Skåne väc­ker fasci­na­tion utom­lands. Det fram­går när World Trade Center Associations (WTCA) led­ning från New York gäs­tar kon­to­ren i Skåne.

– Det är så intres­sant att se hur hop­kopp­la­de WTC:s arbets­plat­ser i Malmö, Lund och Helsingborg är och hur del­nings­e­ko­no­min är upp­byggd. Arbetsplatserna kom­mu­ni­ce­rar med varand­ra och allt häng­er ihop. Här job­bar man med ”the sha­ring eco­nomy” på ett sätt som, i mitt tyc­ke, är helt unikt, säger Scott Ferguson, vd för World Trade Center Associations i New York.

 

Kontor med blandade verksamheter främjar affärer

Enligt Scott Ferguson är digi­ta­li­se­ring­en av kon­tors­ho­tel­len och arbets­plat­ser­na som nu sker i Skåne ett vik­tigt steg i utveck­ling­en mot en mer sam­man­kopp­lad värld. Inte minst för att det möj­lig­gör mer och bätt­re nät­ver­kan­de för närings­li­vet:

– Visst ser vi att våra kon­tor anpas­sas mer och mer för att främ­ja möten och ming­el, men för att det ska vara luk­ra­tivt krävs det att det finns en mång­fald bland före­ta­gen som vis­tas där, och att de kom­plet­te­rar varand­ra. På en arbets­plats med oli­ka före­tag mås­te vi se till att alla kom­pe­ten­ser behövs och kom­mer till använd­ning. Vi vet att såda­na arbets­plat­ser främ­jar affä­rer, säger han.

Han får med­håll av Alexander Brown, WTCA:s kom­mu­ni­ka­tions­chef:

– Nätverkande på arbets­plat­ser med dela­de resur­ser byg­ger helt och hål­let på för­tro­en­de. På ett gemen­samt kon­tor, som här i Malmö, möter du många män­ni­skor i mötes­rum­men och fikarum­men, och då mås­te du kän­na att du kan lita på dem för ditt ryk­te och ditt varu­mär­kes skull. Det är ett ömse­si­digt för­tro­en­de – när man har det kan man dra fan­tas­tis­ka för­de­lar av varand­ra och hjäl­pa varand­ra att ska­pa affä­rer, säger han.

 

Ett sätt att jobba från flera platser samtidigt

World Trade Centers kon­cept är glo­balt, men var­je kon­tor är unikt utfor­mat och drivs uti­från loka­la behov. Konceptet för World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg är desig­nat för till­växt­fö­re­tags oli­ka utveck­lings­sta­di­er och behov. Här ska ett före­tag kun­na växa på ett håll­bart vis, med till­gång till flex­ib­la hyres­kon­trakt, kur­ser och semi­na­ri­er, möj­lig­het till orga­ni­se­ra­de gemen­sam­ma affärs­re­sor och han­dels­de­le­ga­tio­ner samt råd­giv­ning kring rekry­te­ring och expan­sion.

Att samt­li­ga före­tag har till­gång till resur­ser­na på World Trade Centers tre kon­tor i Skåne gör att upp­läg­get blir eko­no­miskt för alla, inte minst vad gäl­ler kon­fe­rens­rum, tek­nisk utrust­ning och sär­skil­da nät­verks­pri­ser på exem­pel­vis hotell­rum och möb­ler för med­lem­mar.

Men fram­för allt har man mins­kat avstån­den mel­lan före­ta­gen på de oli­ka orter­na genom att kopp­la ihop arbets­plat­ser­na digi­talt.

– För var­je dag som går blir värl­den mer sam­man­häng­an­de, och det stäm­mer väl över­ens med World Trade Centers kon­cept. Bara det att du kom­mer i kon­takt med hela värl­den från ditt kon­tor i Malmö, Lund eller Helsingborg, med hjälp av vårt sto­ra inter­na­tio­nel­la nät­verk, är en jät­te­för­del. De akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­to­ren här i Skåne har gått ett steg läng­re och är redan bygg­da för ett flex­i­belt sätt att arbe­ta över de geo­gra­fis­ka grän­ser­na, säger Scott Ferguson.

 

Besök i Malmö från WTCA i New York och WTC Ballerup: Niklas Åklundh, Scott Ferguson, Sophia Engleson, Benedicte Ronje, Alexander Brown och Toby Monckton.

 

”Skåne går i helt rätt riktning”

World Trade Center Associations led­ning menar att kon­to­ren och arbets­plat­ser­na i Skåne lig­ger långt fram vad gäl­ler digi­ta­li­se­ring och kom­mu­ni­ka­tion.

– Idén med World Trade Center har all­tid varit nät­ver­kan­de, och nu när värl­den blir mer flex­i­bel och vi sam­ar­be­tar med varand­ra på distans är det mer rätt i tiden än någon­sin. Här i Skåne och Sverige är ni redan rus­ta­de för mor­gon­da­gen och det sätt man kom­mer att göra affä­rer på fram­ö­ver. Ni går i helt rätt rikt­ning, säger Scott Ferguson.

 

 

d224198cada3766d28d8f21888eb64e5<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Pin It on Pinterest