Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för vd:ar och delägare som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

effektivitet, kontor, medarbetare, planering

Effektivitet: 3 steg för att få saker och ting gjorda

Många före­tags­le­da­re använ­der sig av anteck­nings-appen Evernote för att pla­ne­ra och pri­o­ri­te­ra sitt arbe­te. Men vad är egent­li­gen hem­lig­he­ten bakom effek­ti­vi­tet och smart pla­ne­ring i var­da­gen? Här ger Evernotes vd Chris O’Neill dig sina bäs­ta tips för att få mer gjort på job­bet.

Läs hela artikeln →

Bonas resa från butik till global aktör

Att sty­ra upp inter­na pro­ces­ser och våga sat­sa stort i svå­ra tider har varit två av de vik­ti­gas­te nyck­lar­na till Bonas fram­gång. Vi bad vd Kerstin Lindell berät­ta mer om före­ta­gets utma­ning­ar och väg­val genom åren, och hur man lyc­kats fat­ta klo­ka beslut längs hela vägen.

Läs hela artikeln →
WTC ABW kontor flexibilitet

Dags att se över ditt företags kontorsbehov? Så tar du nästa steg

Har ditt före­tag vux­it ur loka­ler­na? Eller skif­tar kon­tors­be­ho­ven från dag till dag? Ledordet för fram­ti­dens kon­tor är flex­i­bi­li­tet. Men hur ska du tän­ka för att ta klo­ka steg fram­åt? Rickard Cedervall, uthyr­nings­an­sva­rig på Midroc, har gedi­gen erfa­ren­het av att hit­ta nya lös­ning­ar för kun­der som söker flex­i­bi­li­tet. Här delar han sin trendspa­ning och ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
Ljudmiljö, kontor, arbetsplats, WTC, tillväxt

Växla upp verksamheten med rätt ljudmiljö

Har du en bra ljud­mil­jö på ditt jobb? Sitter du på kon­to­ret nu? Stanna upp och lyss­na en liten stund. Hör du kanske ljud som stör dig? Rätt ljud­mil­jö kan fak­tiskt för­bätt­ra din pre­sta­tion med hela 50 pro­cent. Carsten Svensson på Ecophon berät­tar hur du ska­par en bra grund för en god ljud­mil­jö.

Läs hela artikeln →
Brian Berglund, härskartekniker, utsatt för härskarteknik, WTC

Utsatt för härskartekniker? Så här gör du

Känner du ibland att någon tagit all din ener­gi? Du kan ha bli­vit utsatt för en härskar­tek­nik, och des­sa är vik­ti­ga att kän­na igen för att du ska för­stå var­för du rea­ge­rar som du gör. Coachen Brian Berglund för­kla­rar hur du kan bemö­ta härskar­tek­ni­ker.

Läs hela artikeln →
café, grönt, arbetsplats, grönska, WTC, företag

Grönt är skönt – fem tips för ett grönskande kontor

När vi män­ni­skor till­bring­ar så stor del av vår tid inom­hus, ofta på kon­to­ret, finns myc­ket att vin­na på att med­ve­tet föra in gröns­ka på arbets­plat­sen. Patrik Grahn är pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi och ger dig tips på hur du med enk­la medel kan ska­pa ett grö­na­re kon­tor.

Läs hela artikeln →
belysning, kontor, arbetsplats, WTC, dagsljus

Dagsljus och rätt belysning ger glada medarbetare

Brist på ljus gör oss tröt­ta och häng­i­ga, vil­ket gör att vi mår och pre­ste­rar säm­re. Planera där­för kon­to­ret så att det finns bra belys­ning och till­gång till dags­ljus. Thorbjörn Laike, pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi, ger tips på hur du inre­der för opti­ma­la ljus­för­hål­lan­den.

Läs hela artikeln →
Henrik Lehmann, SportAdmin, tillväxt, medarbetare, kontor, arbetsplats, tillväxtresa

SportAdmin: Så får du med nya medarbetare på tillväxtresan

Mjukvaruföretaget SportAdmin har gått från två till drygt 30 med­ar­be­ta­re på fem år. Hur hål­ler du fast vid en god före­tagskul­tur när det anställs många nya med­ar­be­ta­re på kort tid? Henrik Lehmann, grun­da­re och vd, berät­tar hur du får med nya med­ar­be­ta­re vid stark till­växt.

Läs hela artikeln →
kontor, arbetsplats, framtid, trender, arbetsmiljö, WTC

Fem nycklar till framtidens kontor

Hur ser ditt kon­tor ut i fram­ti­den? En del häv­dar att kon­to­ret hål­ler på att dö ut – nu när vi i teo­rin kan arbe­ta näs­tan var som helst. I den nya tan­ke­ek­o­no­min behö­ver vi dock fort­fa­ran­de träf­fas för att ska­pa och pro­du­ce­ra. Så här kan du anpas­sa din arbets­plats för utveck­ling­en.

Läs hela artikeln →
Marielle Sterner, Cool Minds, vision, tillväxt, företag, Malmö

Cool Minds: Håll fast vid företagets vision under tillväxten

Men hur behål­ler man stra­te­gisk rikt­ning och sin vision i en fas av inten­siv till­växt? Vetenskapsleklandet Cool Minds har gått från idé till eta­ble­rad och livs­kraf­tig verk­sam­het på drygt två år. Marielle Sterner, vd på Cool Minds, berät­tar hur de behål­lit visio­nen under till­väx­tre­san.

Läs hela artikeln →
ut ut ipsum sit nec Aliquam mi, amet, neque.

Pin It on Pinterest