Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för vd:ar och delägare som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

David Polfeldt, vd på spelbolaget Massive Entertainment, WTC Malmö Lund Helsingborg, Magasinet, World Trade Center, entreprenör

David Polfeldt: “Ledarskap är att förstå värdet av misstag”

Hur rea­ge­rar du när dina med­ar­be­ta­re miss­lyc­kas? Enligt David Polfeldt, vd på spel­bo­la­get Massive Entertainment, är miss­tag ett tec­ken på en sund före­tagskul­tur där män­ni­skor vågar ta ris­ker. Så här kan du upp­munt­ra mod och inno­va­tivt tän­kan­de i din verk­sam­het, enligt Polfeldt.

Läs hela artikeln →
thomas kuuttanen, purity vodka, ellinge slott

Purity Vodka-entreprenören om drivkraften bakom succén

Utan mark­nads­fö­rings­bud­get men med en genu­in pas­sion och vil­ja att lan­se­ra ett äkta hant­verk. Så bör­ja­de Thomas Kuuttanens resa med Purity Vodka. I dag är hans pro­dukt den mest pris­be­lön­ta i sitt slag. I back­spe­geln ser han vil­ka fram­gångs­fak­to­rer­na varit. Så här kan du lära av hans resa.

Läs hela artikeln →
kajsa holst, projekt, kultur

Fem tips på hur du lyckas med gränsöverskridande projekt

Att ro i hamn pro­jekt som spän­ner över fle­ra sam­hälls­sek­to­rer eller områ­den kan vara klu­rigt, men om man lyc­kas kan det få enorm genom­slags­kraft. Så här gör du för att nå i mål med grän­sö­ver­skri­dan­de pro­jekt.

Läs hela artikeln →
the embassy of sharing, delningsekonomi, kontor, digitalisering

The Embassy of Sharing utmanar vanligt affärstänk

Hur ser mor­gon­da­gens sam­häl­le ut? Hur kom­mer vi att bo, leva och job­ba? I Malmö pla­ne­ras nu The Embassy of Sharing – ett nytt kvar­ter som ska gestal­ta del­nings­e­ko­no­min fullt ut genom att för­e­na affärsnyt­ta med sam­hälls­nyt­ta.

Läs hela artikeln →

Här är nyckeln till passionerade medarbetare

Hur får du dina anställ­da att äls­ka att gå till job­bet, och se sitt yrke som sin livs­hob­by? Genom att använ­da en av värl­dens älds­ta sälj­prin­ci­per som affärs­stra­te­gi. Det menar ent­re­pre­nö­ren Miguel McKelvey, som gått från att ha en hand­full anställ­da till över 2 000 med­ar­be­ta­re i 21 län­der – på sju år.

Läs hela artikeln →
innovation, kreativitet, företagskultur, människor

Så skapar du en innovativ och kreativ företagskultur i 6 steg

När vi har myc­ket att göra på job­bet ten­de­rar vi att pri­o­ri­te­ra bort sådant som är helt avgö­ran­de för att ska­pa en kre­a­tiv och inno­va­tiv verk­sam­het. David Aycan, chef på det glo­ba­la design­fö­re­ta­get IDEO, har stu­de­rat hund­ra­tals fram­gångs­ri­ka orga­ni­sa­tio­ner och för­kla­rar vad som byg­ger en kre­a­tiv och inno­va­tiv före­tagskul­tur.

Läs hela artikeln →
effektivitet, kontor, medarbetare, planering

Effektivitet: 3 steg för att få saker och ting gjorda

Många före­tags­le­da­re använ­der sig av anteck­nings-appen Evernote för att pla­ne­ra och pri­o­ri­te­ra sitt arbe­te. Men vad är egent­li­gen hem­lig­he­ten bakom effek­ti­vi­tet och smart pla­ne­ring i var­da­gen? Här ger Evernotes vd Chris O’Neill dig sina bäs­ta tips för att få mer gjort på job­bet.

Läs hela artikeln →

Bonas resa från butik till global aktör

Att sty­ra upp inter­na pro­ces­ser och våga sat­sa stort i svå­ra tider har varit två av de vik­ti­gas­te nyck­lar­na till Bonas fram­gång. Vi bad vd Kerstin Lindell berät­ta mer om före­ta­gets utma­ning­ar och väg­val genom åren, och hur man lyc­kats fat­ta klo­ka beslut längs hela vägen.

Läs hela artikeln →
WTC ABW kontor flexibilitet

Dags att se över ditt företags kontorsbehov? Så tar du nästa steg

Har ditt före­tag vux­it ur loka­ler­na? Eller skif­tar kon­tors­be­ho­ven från dag till dag? Ledordet för fram­ti­dens kon­tor är flex­i­bi­li­tet. Men hur ska du tän­ka för att ta klo­ka steg fram­åt? Rickard Cedervall, uthyr­nings­an­sva­rig på Midroc, har gedi­gen erfa­ren­het av att hit­ta nya lös­ning­ar för kun­der som söker flex­i­bi­li­tet. Här delar han sin trendspa­ning och ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
Ljudmiljö, kontor, arbetsplats, WTC, tillväxt

Växla upp verksamheten med rätt ljudmiljö

Har du en bra ljud­mil­jö på ditt jobb? Sitter du på kon­to­ret nu? Stanna upp och lyss­na en liten stund. Hör du kanske ljud som stör dig? Rätt ljud­mil­jö kan fak­tiskt för­bätt­ra din pre­sta­tion med hela 50 pro­cent. Carsten Svensson på Ecophon berät­tar hur du ska­par en bra grund för en god ljud­mil­jö.

Läs hela artikeln →
at eleifend ipsum libero ut eget Donec quis commodo Praesent nec dictum

Pin It on Pinterest