Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för vd:ar och delägare som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Danny Cranmer WTC Mindfulness

Mindfulness på 15 minuter – så gör du på jobbet

Mindfulness på job­bet? Vetenskapen visar att även kor­ta stun­der av åter­hämt­ning gör stor skill­nad för väl­be­fin­nan­det – så lite som 15 minu­ter kan öka pre­sta­tio­nen. Mindfulnessinstruktören Danny Cranmer, som leder kor­ta ”Mindfulness Express”-pass, berät­tar hur du kom­mer igång.

Läs hela artikeln →
Mehrdad Mahdjoubi, Orbital Systems, World Trade Center Malmö, kontor

Orbital Systems vd: Släpp kontrollen – och lyckas

Hans affärsidé har kom­mit att kal­las ”duschar­nas Tesla”. Entreprenören Mehrdad Mahdjoubi, grun­da­re och vd på Orbital Systems, har hit­tills tagit in 230 mil­jo­ner kro­nor i inve­ste­ring­ar och fått inter­na­tio­nellt genom­slag. Bakom fram­gång­en finns en tyd­lig stra­te­gi. Så här kan du inspi­re­ras av hans tak­ti­ker.

Läs hela artikeln →
Stina G Dahan, hälsoutvecklare, mindfulness på jobbet, World Trade Center Malmö

Mindfulness på jobbet – så bevarar du lugnet efter semestern

När du yrva­ket ram­lar in på job­bet efter semestern kanske stres­sen gri­per tag i dig igen efter ledig­he­tens lugn. Genom att bli mer med­ve­ten om hur din hjär­na fun­ge­rar kan du han­te­ra var­da­gen på ett håll­bart och lång­sik­tigt sätt. Hälsoutvecklare och sjuk­gym­nast Stina G Dahan för­kla­rar hur du lär dig att använ­da mind­ful­ness på job­bet.

Läs hela artikeln →
Nätverka smartare, tips från WTC Malmö Lund Helsingborg för entreprenörer

Bli expert på att nätverka – fem smarta tips

Varje per­son du möter i arbets­li­vet är en dörr till ytter­li­ga­re nät­verk och affärs­kon­tak­ter. Hur kan du bli ännu bätt­re på att nät­ver­ka effek­tivt i affärs­sam­man­hang, och kny­ta kon­tak­ter som leder till fak­tis­ka sam­ar­be­ten? Här är fem tips.

Läs hela artikeln →
David Polfeldt, vd på spelbolaget Massive Entertainment, WTC Malmö Lund Helsingborg, Magasinet, World Trade Center, entreprenör

David Polfeldt: “Ledarskap är att förstå värdet av misstag”

Hur rea­ge­rar du när dina med­ar­be­ta­re miss­lyc­kas? Enligt David Polfeldt, vd på spel­bo­la­get Massive Entertainment, är miss­tag ett tec­ken på en sund före­tagskul­tur där män­ni­skor vågar ta ris­ker. Så här kan du upp­munt­ra mod och inno­va­tivt tän­kan­de i din verk­sam­het, enligt Polfeldt.

Läs hela artikeln →
thomas kuuttanen, purity vodka, ellinge slott

Purity Vodka-entreprenören om drivkraften bakom succén

Utan mark­nads­fö­rings­bud­get men med en genu­in pas­sion och vil­ja att lan­se­ra ett äkta hant­verk. Så bör­ja­de Thomas Kuuttanens resa med Purity Vodka. I dag är hans pro­dukt den mest pris­be­lön­ta i sitt slag. I back­spe­geln ser han vil­ka fram­gångs­fak­to­rer­na varit. Så här kan du lära av hans resa.

Läs hela artikeln →
kajsa holst, projekt, kultur

Fem tips på hur du lyckas med gränsöverskridande projekt

Att ro i hamn pro­jekt som spän­ner över fle­ra sam­hälls­sek­to­rer eller områ­den kan vara klu­rigt, men om man lyc­kas kan det få enorm genom­slags­kraft. Så här gör du för att nå i mål med grän­sö­ver­skri­dan­de pro­jekt.

Läs hela artikeln →
the embassy of sharing, delningsekonomi, kontor, digitalisering

The Embassy of Sharing utmanar vanligt affärstänk

Hur ser mor­gon­da­gens sam­häl­le ut? Hur kom­mer vi att bo, leva och job­ba? I Malmö pla­ne­ras nu The Embassy of Sharing – ett nytt kvar­ter som ska gestal­ta del­nings­e­ko­no­min fullt ut genom att för­e­na affärsnyt­ta med sam­hälls­nyt­ta.

Läs hela artikeln →

Här är nyckeln till passionerade medarbetare

Hur får du dina anställ­da att äls­ka att gå till job­bet, och se sitt yrke som sin livs­hob­by? Genom att använ­da en av värl­dens älds­ta sälj­prin­ci­per som affärs­stra­te­gi. Det menar ent­re­pre­nö­ren Miguel McKelvey, som gått från att ha en hand­full anställ­da till över 2 000 med­ar­be­ta­re i 21 län­der – på sju år.

Läs hela artikeln →
innovation, kreativitet, företagskultur, människor

Så skapar du en innovativ och kreativ företagskultur i 6 steg

När vi har myc­ket att göra på job­bet ten­de­rar vi att pri­o­ri­te­ra bort sådant som är helt avgö­ran­de för att ska­pa en kre­a­tiv och inno­va­tiv verk­sam­het. David Aycan, chef på det glo­ba­la design­fö­re­ta­get IDEO, har stu­de­rat hund­ra­tals fram­gångs­ri­ka orga­ni­sa­tio­ner och för­kla­rar vad som byg­ger en kre­a­tiv och inno­va­tiv före­tagskul­tur.

Läs hela artikeln →
vel, elit. ut dolor. felis Praesent Donec quis,

Pin It on Pinterest