På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Generera affärer

Råd och tips om till­växt, affärsmo­del­ler, bran­ding, tra­de­mark, mark­nads­fö­ring, för­sälj­ning, kund­vård, digi­ta­li­se­ring, soci­a­la medi­er, PR.

Nätverka smartare, tips från WTC Malmö Lund Helsingborg för entreprenörer

Bli expert på att nätverka – fem smarta tips

Varje per­son du möter i arbets­li­vet är en dörr till ytter­li­ga­re nät­verk och affärs­kon­tak­ter. Hur kan du bli ännu bätt­re på att nät­ver­ka effek­tivt i affärs­sam­man­hang, och kny­ta kon­tak­ter som leder till fak­tis­ka sam­ar­be­ten? Här är fem tips.

Läs hela artikeln →
kajsa holst, projekt, kultur

Fem tips på hur du lyckas med gränsöverskridande projekt

Att ro i hamn pro­jekt som spän­ner över fle­ra sam­hälls­sek­to­rer eller områ­den kan vara klu­rigt, men om man lyc­kas kan det få enorm genom­slags­kraft. Så här gör du för att nå i mål med grän­sö­ver­skri­dan­de pro­jekt.

Läs hela artikeln →
the embassy of sharing, delningsekonomi, kontor, digitalisering

The Embassy of Sharing utmanar vanligt affärstänk

Hur ser mor­gon­da­gens sam­häl­le ut? Hur kom­mer vi att bo, leva och job­ba? I Malmö pla­ne­ras nu The Embassy of Sharing – ett nytt kvar­ter som ska gestal­ta del­nings­e­ko­no­min fullt ut genom att för­e­na affärsnyt­ta med sam­hälls­nyt­ta.

Läs hela artikeln →
Evan Westerlund, förhandlingsteknik, bättre förhandling, WTC, Malmö, företag jobbet

Tre steg till bättre förhandlingsteknik i jobbet

Vad är egent­li­gen hem­lig­he­ten bakom en fram­gångs­rik för­hand­ling? Hur stäng­er du enkla­re dina affä­rer på ett sätt som gör att både du och din mot­part blir nöj­da? Evan Westerlund tip­sar om hur du för­bätt­rar din för­hand­lings­tek­nik i tre steg.

Läs hela artikeln →
Michael Ahrens, öka försäljning, företag, WTC

Så kan du öka din försäljning med 20 procent

Vill du öka din för­sälj­ning? Det finns fak­tiskt en magisk for­mel för att lyc­kas med ditt sälj, enligt till­växt­kon­sul­ten Michael Engström. Han menar att många före­tag har sam­ma pro­blem avse­en­de för­sälj­ning­en. Så här und­vi­ker du det – och ökar i stäl­let din för­sälj­ning.

Läs hela artikeln →

Ahrens 6 tips till dig som vill växa snabbt

Snabbväxande före­tag kom­mer säl­lan ur sto­ra kon­cer­ner. De star­tar med någ­ra per­so­ner som är vär­de­rings­driv­na och har pas­sion. De vågar foku­se­ra, är flex­ib­la och duk­ti­ga på att fin­na kun­dens svor­do­mar. Thomas Ahrens är expert på snabb till­växt och avslö­jar här fram­gångs­fak­to­rer­na hos lyc­ka­de snabb­väx­an­de före­tag.

Läs hela artikeln →
SEB, Trump, Daniel Bergvall, Konjunkturrapport

SEB: Så påverkar Trumps politik svenska företag

Vad får Trumps finans­po­li­tik för effek­ter på euro­pe­is­ka – och svens­ka – före­tag? Kanske mer posi­ti­va än vad vi tror. Det sade Daniel Bergvall, eko­nom vid SEB Research and Strategy, när World Trade Center till­sam­mans med SEB bjöd in till semi­na­ri­um om det världs­e­ko­no­mis­ka läget.

Läs hela artikeln →

Optimera chanserna för ditt företag att lyckas med e-handel

Att star­ta en web­bu­tik kan vara enkelt. Men att bli en fram­gångs­rik e-hand­la­re kan vara desto svå­ra­re. E-han­dels­ex­per­ten Magnus Äng ger här hand­fas­ta tips för hur ditt före­tag kan opti­me­ra era chan­ser att lyc­kas med e-han­del.

Läs hela artikeln →

Så drar du nytta av konkurrentens innehåll

Upplever du att kon­kur­ren­ten är bra på soci­al sel­ling och con­tent mar­ke­ting? Då kan du och ditt före­tag dra nyt­ta av det. Här får du tips på hur and­ras fram­gångs­ri­ka con­tent kan hjäl­pa ditt före­tag att växa.

Läs hela artikeln →

Höj temperaturen på dina kalla samtal

Att boka möten med poten­ti­el­la kun­der genom kal­la sam­tal krä­ver myc­ket kraft och resur­ser för att ge bra resul­tat. Endast en av tio besluts­fat­ta­re i B2B-före­tag säger sig accep­te­ra erbju­dan­den de får via kal­la sam­tal. Men med soci­al sel­ling kan du höja tem­pe­ra­tu­ren på ert för­sälj­nings­ar­be­te.

Läs hela artikeln →
amet, elit. ut ipsum commodo diam Donec odio

Pin It on Pinterest