Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera kakor så godkänner du att webbplatsen skickar kakor. Om det inte är din avsikt, så ska du ändra detta i din webbläsare. Information om vilka kakor din webbläsare får när du besöker denna webbplats, hur du tar bort dem och hur du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor hittar du här.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för vd:ar och delägare som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Dagsljus och rätt belysning ger glada medarbetare och högre produktivitet

Brist på ljus gör oss tröt­ta och häng­i­ga, vil­ket resul­te­rar i att vi både mår och pre­ste­rar säm­re. Planera där­för kon­to­ret så att det finns bra belys­ning och till­gång till dags­ljus. Thorbjörn Laike är pro­fes­sor i mil­jöpsy­ko­lo­gi och för­kla­rar hur det häng­er ihop – och ger dig någ­ra tips för hur du ska inre­da för att ska­pa opti­ma­la ljus­för­hål­lan­den.

Läs hela artikeln →

Få nya medarbetare med på tåget vid stark tillväxt – så här gjorde SportAdmin

Mjukvaruföretaget SportAdmin har gått från två till drygt 30 med­ar­be­ta­re på fem år. Hur hål­ler du fast vid en god före­tagskul­tur när det anställs många nya med­ar­be­ta­re på kort tid? Henrik Lehmann, grun­da­re och vd, berät­tar vad som fun­ge­rat för dem.

Läs hela artikeln →

Fem nycklar till framtidens kontor

En del häv­dar att kon­to­ret hål­ler på att dö ut – nu när vi i teo­rin kan arbe­ta näs­tan var som helst. I den nya tan­ke­ek­o­no­min behö­ver vi dock fort­fa­ran­de träf­fas för att ska­pa och pro­du­ce­ra. Men hur ska arbets­mil­jön på kon­to­ret utfor­mas för att fun­ge­ra på bäs­ta sätt för alla, och vart är kon­to­ret på väg i fram­ti­den?

Läs hela artikeln →

Hur håller du fast vid företagets vision under intensiv tillväxt? Så här har Cool Minds lyckats

Vetenskapsleklandet Cool Minds har gått från idé till eta­ble­rad och livs­kraf­tig verk­sam­het på drygt två år. Men hur behål­ler man stra­te­gisk rikt­ning i en inten­siv till­växt­fas? Marielle Sterner, vd på Cool Minds, berät­tar hur de tänkt och age­rat för att behål­la och stär­ka verk­sam­he­tens själ under till­väx­tre­san.

Läs hela artikeln →

Kom igång med GDPR – steg för steg enligt affärsjuristen

Nu bör­jar det dra ihop sig inför GDPR, eller DSF (Dataskyddsförordningen) som den även benämns på svens­ka. Den 25 maj bör­jar den gäl­la och om du inte satt igång er anpass­ning redan är det nu hög tid. Tor Bergkvist som är affärsju­rist på Advokatfirman VICI berät­tar vad du ska göra för att kom­ma igång nu direkt.

Läs hela artikeln →

Så får du till riktigt effektiva möten – fem tips att använda direkt

Möten är en själv­klar del av vår var­dag, och alla vin­ner på att de är struk­tu­re­ra­de och foku­se­ra­de för att nå bra resul­tat. Ändå är det inte all­tid så. Många anger dålig mötes­kul­tur som ett pro­blem i arbets­li­vet. Men hur styr du upp det­ta på ett enkelt sätt? Här ger ledar­skapscoachen Maria Polhage oss fem kon­kre­ta tips för rik­tigt effek­ti­va möten.

Läs hela artikeln →

Tre steg till bättre förhandlingsteknik i jobbet

Vad är egent­li­gen hem­lig­he­ten bakom en fram­gångs­rik för­hand­ling? Hur stäng­er du enkla­re dina affä­rer på ett sätt som gör att både du och din mot­part blir nöj­da? Evan Westerlund tip­sar om hur du för­bätt­rar din pro­fes­sio­nel­la för­hand­lings­tek­nik i tre steg.

Läs hela artikeln →

Det här vinner du på att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats

Allt fler får upp ögo­nen för akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser, ABW, där var­je utrym­me skräd­dar­sys för oli­ka typer av arbets­upp­gif­ter och arbets­sätt. Aktivitetsbaserade arbets­plat­ser kan ge sto­ra vins­ter i form av effek­ti­vi­tet, ökad triv­sel, läg­re lokal­kost­na­der och bätt­re resul­tat.

Läs hela artikeln →

Redo för Generation Y? Så lockar du talangerna med ditt ledarskap

Vilka krav stäl­ler den rast­lö­sa Generation Y, ock­så kal­lad Millennials, på en arbets­gi­va­re i dag? Medarbetare föd­da på 80- och 90-talet kan ha and­ra för­vänt­ning­ar på dig som leda­re än vad äld­re gene­ra­tio­ner har. Sofie Bergdahl på Lunicore Studentkonsult ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →

Här är svenska företags möjligheter efter Brexit

Som svensk före­ta­ga­re har du inte råd att inte sneg­la på Londons kapi­tal­mark­nad – för den påver­kar direkt eller indi­rekt alla pri­vat­sek­tor­jobb i Sverige. Det menar jour­na­lis­ten och före det­ta stats­rå­det Maria Borelius. Så här kan du se de affärs­mäs­si­ga möj­lig­he­ter­na efter Brexit.

Läs hela artikeln →
bd46c7206b975d3af7fd548b7f072fa1BBBBBBBBB

Pin It on Pinterest