Magasinet

WTC MALMÖ LUND HELSINGBORG

Magasinet med inspi­ra­tion, använd­bar kun­skap, prak­tis­ka råd och tips för dig som dri­ver före­tag.

Sex tips för att lyc­kas inter­na­tio­nellt

Är ditt före­tag redo att sat­sa utom­lands? En inter­na­tio­na­li­se­ring är en stor och spän­nan­de resa – om du har för­be­rett dig väl. Här är sex tips för att lyc­kas inter­na­tio­nellt som små­fö­re­ta­ga­re.

Läs artikeln →

”Digitaliseringen kom­mer påver­ka var­je affärsmo­dell”

Ingen bransch kan und­gå digi­ta­li­se­ring­en. För att få ett för­språng gäl­ler det att redan nu stäl­la sig de avgö­ran­de frå­gor­na om sin affärsmo­dell. Så här menar Peter Sognefur och Rikard Paulsson på tek­nik- och kom­mu­ni­ka­tions­fö­re­ta­get HiQ, att du ska tän­ka.

Läs artikeln →

Så leder du en mång­kul­tu­rell orga­ni­sa­tion

Vill du byg­ga ett dream team där var­je med­ar­be­ta­re kän­ner sig sedd, oav­sett bak­grund? Då mås­te du bör­ja med dig själv, din ledar­stil och din själv­bild, menar Christina Rundcrantz, utbil­da­re inom inter­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­tion.

Läs artikeln →

Så for­mar del­nings­e­ko­no­min fram­ti­dens arbets­plat­ser

Delningsekonomin, the sha­ring eco­nomy, föder inte bara affärsidéer som Uber och AirBnB. Den stäl­ler ock­så nya krav på våra kon­tor. För att ska­pa till­växt och triv­sel behö­ver mor­gon­da­gens arbets­plat­ser digi­ta­li­se­ras och desig­nas för nät­ver­kan­de, menar World Trade Centers Niklas Åklundh.

Läs artikeln →

Tillväxtkonsulten: Så ökar du för­sälj­ning­en med 20 pro­cent

Finns det verk­li­gen en magisk for­mel för att lyc­kas med sitt sälj? Ja – enligt till­växt­kon­sul­ten Michael Engström har många före­tag sam­ma pro­blem avse­en­de för­sälj­ning­en. Så här und­vi­ker du det – och ökar i stäl­let din för­sälj­ning.

Läs artikeln →

Svårt att rekry­te­ra inter­na­tio­nell talang?

Hur attra­he­rar du de skar­pas­te utländs­ka talang­er­na till ditt före­tag? För att loc­ka rätt talang­er mås­te du ska­pa smar­ta digi­ta­la kam­pan­jer base­ra­de på ditt varu­mär­ke som arbets­gi­va­re, säger Dan Rosenberg på Copenhagen Capacity. Här är hans bäs­ta råd till dig som ska rekry­te­ra arbets­kraft från utlan­det.

Läs artikeln →

Så byg­ger du en sty­rel­se som ska­par till­växt

Vad karak­tä­ri­se­rar sty­rel­sen i ett fram­gångs­rikt före­tag som vill växa? Ett sty­rel­se­ar­be­te med fokus på möj­lig­he­ter på mark­na­den och kun­skap kring hur kun­der­na tän­ker. Det menar närings­livs­pro­fi­len Dan Olofsson.

Läs artikeln →

Därför ska du byg­ga en stark före­tagskul­tur

En sak för­e­nar fram­gångs­ri­ka före­tag – en stark före­tagskul­tur. Men vad inne­bär det att vara ett kul­tur­styrt före­tag och vad kan man göra för att bli ett? Svante Randlert är Business & People Advisor på Academic Work. Han är en av Sveriges mest anli­ta­de kon­sul­ter inom kom­pe­tens­för­sörj­ning och före­lä­ser kon­ti­nu­er­ligt för orga­ni­sa­tio­ner och före­tag i ämnet. Här ger han sina bäs­ta tips på hur man byg­ger en stark före­tagskul­tur och för­kla­rar även var­för devi­sen ”hire for ambi­tion and train for skill” fun­ge­rar.

Läs artikeln →

Pin It on Pinterest

920555e2f4cc98110058f6022d1922e5xxxxx