Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera kakor så godkänner du att webbplatsen skickar kakor. Om det inte är din avsikt, så ska du ändra detta i din webbläsare. Information om vilka kakor din webbläsare får när du besöker denna webbplats, hur du tar bort dem och hur du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor hittar du här.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för vd:ar och delägare som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Sex trender: Så utvecklas vår handel med omvärlden

Hur ska du som före­ta­ga­re i Sverige tän­ka kring och pla­ne­ra han­deln med utlan­det? Enligt Anna Stellinger, gene­ral­di­rek­tör på Kommerskollegium, hål­ler den han­dels­po­li­tis­ka kar­tan på att ritas om. Kommerskollegium iden­ti­fi­e­rar sex star­ka tren­der i den glo­ba­la han­deln – så här påver­kar de utrikesaffärerna.

Läs hela artikeln →

Nordeas konjunkturprognos: Skåne mest optimistiskt

När Nordea sam­man­fat­tar kon­junk­tur­pro­gno­sen för svensk eko­no­mi höjs ett var­ning­ens fing­er för över­tron på till­väx­ten. Den drivs främst av export- och byg­gin­du­strin – bran­scher med arbets­krafts­brist i Skåne. Samtidigt är det i Skåne och Blekinge som opti­mis­men är som störst. Så här ska du som arbets­gi­va­re tän­ka enligt Nordea.

Läs hela artikeln →

Så väljer du nya kontorslokaler till tillväxtresan

Vad ska du tän­ka på när ditt före­tag väx­er och behö­ver nya loka­ler? “Vi leta­de efter en kostym som var­ken blev för stor eller för liten för vår resa”, säger David Brinnen på Energy Machines. Så här har han gjort – och här är hans bäs­ta tips för dig som letar, eller snart kom­mer att behö­va leta, nytt kontor.

Läs hela artikeln →

I Västra Hamnen blomstrar det innovativa Skåne

Området Västra Hamnen i Malmö ska bli ännu mer inno­va­tivt som svensk till­växt­mo­tor. Här sam­las före­tags­le­da­re och besluts­fat­ta­re för att mobi­li­se­ra skånsk innovationskraft.

Läs hela artikeln →

Mångfald i teamet en säker väg till nya marknader

Vem kan en utländsk mark­nad bätt­re än någon med bak­grund i den delen av värl­den? Skånska före­tag som vill in i nya län­der bör lära av ame­ri­kans­ka star­tups – och byg­ga team med mång­fald, menar Vinnovas Sylvia Schwaag Serger.

Läs hela artikeln →

Ylva Berg: ”Stor potential för svensk export till Asien”

Förra året vän­de det för svensk export. Efter en lång­va­rig nedåt­gå­en­de trend behöll Sverige sin mark­nads­an­del av den glo­ba­la export­mark­na­den och färs­ka siff­ror visar att svensk export fort­sät­ter utveck­las i snabb takt. Potentialen finns inte minst i Asien, menar Business Swedens vd Ylva Berg. Såhär bör svens­ka före­ta­ga­re tänka.

Läs hela artikeln →

SEB: Så länge håller högkonjunkturen i sig

Hur länge kan till­väx­ten fort­gå, och hur bör svens­ka före­tag för­hål­la sig till den eko­no­mis­ka med­vind som råder i dag? SEB stäl­ler en ljus pro­gnos: Delar av världs­e­ko­no­min går mot en rekord­lång peri­od av återhämtning.

Läs hela artikeln →

”Skånes arbetsplatser har kommit imponerande långt”

När World Trade Centers (WTC) glo­ba­la led­ning från New York besö­ker Skåne fasci­ne­ras de av WTCs kon­tor i Malmö, Lund och Helsingborg. ”Här job­bar man med del­nings­e­ko­no­mi på ett sätt som är helt unikt”, säger vd:n Scott Ferguson.

Läs hela artikeln →

Framtidens skånska städer kan växa fram ur datorspel

Planeras Malmös näs­ta trend­kvar­ter av unga Minecraft-spe­la­­re? Inte omöj­ligt, menar Mats Billberg Johansson, pro­du­cent bakom fil­men Gaming The Real World. ”Nu dis­ku­te­rar man oli­ka stads­de­lar i Malmö med Stadsbyggnadskontoret”, säger han.

Läs hela artikeln →

Ledningens bakgrund avgörande vid internationalisering

Ska du bör­ja hand­la med utlan­det? Se då till att före­tags­led­ning­en har erfa­ren­het av inter­na­tio­nellt arbe­te. De före­tag som leds av per­so­ner som har arbe­tat i utlan­det är mer benäg­na att inter­na­tio­na­li­se­ras, visar en ny rapport.

Läs hela artikeln →
df2bf24b977f8d57402960a96349b27788888888888888888888888888888888

Pin It on Pinterest