Magasinet
World Trade Center Malmö Helsingborg Lund

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera kakor så godkänner du att webbplatsen skickar kakor. Om det inte är din avsikt, så ska du ändra detta i din webbläsare. Information om vilka kakor din webbläsare får när du besöker denna webbplats, hur du tar bort dem och hur du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor hittar du här.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för vd:ar och delägare som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Sex tips för att lyckas internationellt

Är ditt före­tag redo att sat­sa utom­lands? En inter­na­tio­na­li­se­ring är en stor och spän­nan­de resa – om du har för­be­rett dig väl. Här är sex tips för att lyc­kas inter­na­tio­nellt som små­fö­re­ta­ga­re.

Läs hela artikeln →

”Digitaliseringen kommer påverka varje affärsmodell”

Ingen bransch kan und­gå digi­ta­li­se­ring­en. För att få ett för­språng gäl­ler det att redan nu stäl­la sig de avgö­ran­de frå­gor­na om sin affärsmo­dell. Så här menar Peter Sognefur och Rikard Paulsson på tek­nik- och kom­mu­ni­ka­tions­fö­re­ta­get HiQ, att du ska tän­ka.

Läs hela artikeln →

Så leder du en mångkulturell organisation

Vill du byg­ga ett dream team där var­je med­ar­be­ta­re kän­ner sig sedd, oav­sett bak­grund? Då mås­te du bör­ja med dig själv, din ledar­stil och din själv­bild, menar Christina Rundcrantz, utbil­da­re inom inter­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­tion.

Läs hela artikeln →

Så formar delningsekonomin framtidens arbetsplatser

Delningsekonomin, the sha­ring eco­nomy, föder inte bara affärsidéer som Uber och AirBnB. Den stäl­ler ock­så nya krav på våra kon­tor. För att ska­pa till­växt och triv­sel behö­ver mor­gon­da­gens arbets­plat­ser digi­ta­li­se­ras och desig­nas för nät­ver­kan­de, menar World Trade Centers Niklas Åklundh.

Läs hela artikeln →

Tillväxtkonsulten: Så ökar du försäljningen med 20 procent

Finns det verk­li­gen en magisk for­mel för att lyc­kas med sitt sälj? Ja – enligt till­växt­kon­sul­ten Michael Engström har många före­tag sam­ma pro­blem avse­en­de för­sälj­ning­en. Så här und­vi­ker du det – och ökar i stäl­let din för­sälj­ning.

Läs hela artikeln →

Svårt att rekrytera internationell talang?

Hur attra­he­rar du de skar­pas­te utländs­ka talang­er­na till ditt före­tag? För att loc­ka rätt talang­er mås­te du ska­pa smar­ta digi­ta­la kam­pan­jer base­ra­de på ditt varu­mär­ke som arbets­gi­va­re, säger Dan Rosenberg på Copenhagen Capacity. Här är hans bäs­ta råd till dig som ska rekry­te­ra arbets­kraft från utlan­det.

Läs hela artikeln →

Så bygger du en styrelse som skapar tillväxt

Vad karak­tä­ri­se­rar sty­rel­sen i ett fram­gångs­rikt före­tag som vill växa? Ett sty­rel­se­ar­be­te med fokus på möj­lig­he­ter på mark­na­den och kun­skap kring hur kun­der­na tän­ker. Det menar närings­livs­pro­fi­len Dan Olofsson.

Läs hela artikeln →

Därför ska du bygga en stark företagskultur

En sak för­e­nar fram­gångs­ri­ka före­tag – en stark före­tagskul­tur. Men vad inne­bär det att vara ett kul­tur­styrt före­tag och vad kan man göra för att bli ett? Svante Randlert är Business & People Advisor på Academic Work. Han är en av Sveriges mest anli­ta­de kon­sul­ter inom kom­pe­tens­för­sörj­ning och före­lä­ser kon­ti­nu­er­ligt för orga­ni­sa­tio­ner och före­tag i ämnet. Här ger han sina bäs­ta tips på hur man byg­ger en stark före­tagskul­tur och för­kla­rar även var­för devi­sen ”hire for ambi­tion and train for skill” fun­ge­rar.

Läs hela artikeln →

Hövding: ”Så växer du från liten till stor”

Dubbla till­väx­ten – var­je år? Ja, med rätt finan­sie­rings­stra­te­gi är det möj­ligt. Det säger Fredrik Carling, vd på cykel­hjälm­fö­re­ta­get Hövding som vux­it från äng­el­fi­nan­si­e­rad star­tup till börsno­te­rad suc­cé. Här är hans bäs­ta tips för att finan­si­e­ra till­växt.

Läs hela artikeln →

Skapa en mångfaldssmart arbetsplats

Att efter­strä­va mång­fald på arbets­plat­sen är ett rela­tivt okon­tro­ver­si­ellt mål ur ett etiskt per­spek­tiv, men det är även gynn­samt för affä­rer­na. Verenice Bengtsson, sam­ord­na­re på Mine, hjäl­per före­tag att dri­va mång­falds­frå­gan i sina verk­sam­he­ter. Här berät­tar hon mer om frå­gans vikt och erbju­der tips på vad du kan tän­ka på i mång­falds­ar­be­tet för just ditt före­tag.

Läs hela artikeln →
1a3fa162af9c6919e30fe81032bbc563nnnnnnnn

Pin It on Pinterest