Magasinet

WTC MALMÖ LUND HELSINGBORG

Magasinet med inspi­ra­tion, använd­bar kun­skap, prak­tis­ka råd och tips för dig som dri­ver före­tag.

Så byg­ger du en sty­rel­se som ska­par till­växt

Vad karak­tä­ri­se­rar sty­rel­sen i ett fram­gångs­rikt före­tag som vill växa? Ett sty­rel­se­ar­be­te med fokus på möj­lig­he­ter på mark­na­den och kun­skap kring hur kun­der­na tän­ker. Det menar närings­livs­pro­fi­len Dan Olofsson.

Läs artikeln →

Därför ska du byg­ga en stark före­tagskul­tur

En sak för­e­nar fram­gångs­ri­ka före­tag – en stark före­tagskul­tur. Men vad inne­bär det att vara ett kul­tur­styrt före­tag och vad kan man göra för att bli ett? Svante Randlert är Business & People Advisor på Academic Work. Han är en av Sveriges mest anli­ta­de kon­sul­ter inom kom­pe­tens­för­sörj­ning och före­lä­ser kon­ti­nu­er­ligt för orga­ni­sa­tio­ner och före­tag i ämnet. Här ger han sina bäs­ta tips på hur man byg­ger en stark före­tagskul­tur och för­kla­rar även var­för devi­sen ”hire for ambi­tion and train for skill” fun­ge­rar.

Läs artikeln →

Hövding: ”Så väx­er du från liten till stor”

Dubbla till­väx­ten – var­je år? Ja, med rätt finan­sie­rings­stra­te­gi är det möj­ligt. Det säger Fredrik Carling, vd på cykel­hjälm­fö­re­ta­get Hövding som vux­it från äng­el­fi­nan­si­e­rad star­tup till börsno­te­rad suc­cé. Här är hans bäs­ta tips för att finan­si­e­ra till­växt.

Läs artikeln →

Skapa en mång­falds­smart arbets­plats

Att efter­strä­va mång­fald på arbets­plat­sen är ett rela­tivt okon­tro­ver­si­ellt mål ur ett etiskt per­spek­tiv, men det är även gynn­samt för affä­rer­na. Verenice Bengtsson, sam­ord­na­re på Mine, hjäl­per före­tag att dri­va mång­falds­frå­gan i sina verk­sam­he­ter. Här berät­tar hon mer om frå­gans vikt och erbju­der tips på vad du kan tän­ka på i mång­falds­ar­be­tet för just ditt före­tag.

Läs artikeln →

Etablera ett vär­deska­pan­de sty­rel­se­ar­be­te

Media och lag­stift­ning fram­stäl­ler ofta sty­rel­ser som kon­trol­le­ran­de, och sty­rel­sens vik­ti­gas­te roll – att se till att bola­get når sin ful­la poten­ti­al – ham­nar i skymun­dan. Det menar sty­rel­se­proff­set Charlotta Falvin. Här för­kla­rar hon sty­rel­sens roll och hur du kan läg­ga grun­den för ett vär­deska­pan­de sty­rel­se­ar­be­te som hjäl­per ditt före­tag att utveck­las.

Läs artikeln →

Ny mark­nad i UK? Så eta­ble­rar du före­ta­get

På väg att star­ta före­tag i Storbritannien? Som svenskt före­tag har du många för­de­lar när du eta­ble­rar din verk­sam­het på den brit­tis­ka mark­na­den. Så här för­be­re­der du en stra­te­gisk lan­se­ring – och und­vi­ker de van­li­gas­te miss­ta­gen.

Läs artikeln →

Är du en agil leda­re?

Hur leder man ett före­tag i en värld som för­änd­ras i allt snab­ba­re takt? Många före­tag idag tack­lar det genom att anam­ma ett agilt ledar­skap. Kerstin Lilje Brinck, part­ner på Gaia Leadership, för­kla­rar vad det inne­bär och ger tip­sen ditt före­tag behö­ver för att bli mer agilt.

Läs artikeln →

5 tips för att han­te­ra ener­gitju­var

Multitasking och stän­di­ga mej­l­no­ti­ser är säk­ra sätt att bli inef­fek­tiv på job­bet. Med små för­änd­ring­ar i var­da­gen kan du bli bätt­re på att han­te­ra van­li­ga ener­gitju­var – och bli mer pro­duk­tiv, menar livsstilscoachen Brian Berglund. Här är hans bäs­ta tips.

Läs artikeln →

Pin It on Pinterest

mautic is open source marketing automation6b13a8bd2c0e5332c577d153cd3678d6uuuuuuuuuuuuu