Magasinet
World Trade Center Malmö Lund Helsingborg

Magasinet med inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för dig som driver företag.

Rulla ned och läs artiklarna!

Genom att besöka webbplatsen med webbläsaren inställd för att acceptera kakor så godkänner du att webbplatsen skickar kakor. Om det inte är din avsikt, så ska du ändra detta i din webbläsare. Information om vilka kakor din webbläsare får när du besöker denna webbplats, hur du tar bort dem och hur du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor hittar du här.

Välkommen!

Magasinet från World Trade Center Malmö Lund Helsingborg är ett webbmagasin för vd:ar och delägare som söker inspiration, användbar kunskap, praktiska råd och tips för att utvecklas som entreprenör och utveckla sitt företag.

Redo för Generation Y? Så lockar du talangerna med ditt ledarskap

Vilka krav stäl­ler den rast­lö­sa Generation Y, ock­så kal­lad Millennials, på en arbets­gi­va­re i dag? Medarbetare föd­da på 80- och 90-talet kan ha and­ra för­vänt­ning­ar på dig som leda­re än vad äld­re gene­ra­tio­ner har. Sofie Bergdahl på Lunicore Studentkonsult ger sina bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →

Här är svenska företags möjligheter efter Brexit

Som svensk före­ta­ga­re har du inte råd att inte sneg­la på Londons kapi­tal­mark­nad – för den påver­kar direkt eller indi­rekt alla pri­vat­sek­tor­jobb i Sverige. Det menar jour­na­lis­ten och före det­ta stats­rå­det Maria Borelius. Så här kan du se de affärs­mäs­si­ga möj­lig­he­ter­na efter Brexit.

Läs hela artikeln →
Sara Sterner. Foto: Ecosummit

Lär av Orbital Systems: Så planerar du för internationell tillväxt

Vad krävs för att inter­na­tio­na­li­se­ra ett varu­mär­ke, och säk­ra en till­väx­tre­sa både i Sverige och på utländs­ka mark­na­der? Miljöteknikföretaget Orbital Systems från Malmö har lyc­kats med just det. Här är kom­mu­ni­ka­tions­che­fen Sara Sterners vik­ti­gas­te lär­do­mar – och sju bäs­ta tips.

Läs hela artikeln →
Stellan Nordahl. Foto: Petter Ekerbring

Är du medveten om de val du gör?

Vilken bety­del­se har de val du gör i job­bet var­je dag? Kan med­vet­na val fak­tiskt påver­ka fram­ti­den? Stellan Nordahl har under tio år arbe­tat fram en modell som kan använ­das för att göra mer med­vet­na val både i arbets­li­vet och på fri­ti­den – så här kan du använ­da den.

Läs hela artikeln →

Lär dig förhandla framgångsrikt internationellt

Att för­hand­la rätt krä­ver för­be­re­del­ser – inte minst vid inter­na­tio­nel­la affä­rer. Hur för­säk­rar du dig om att du går nöjd från för­hand­lings­bor­det sam­ti­digt som din mot­part kän­ner sam­ma sak? Så här för­be­re­der du dig inför en fram­gångs­rik inter­na­tio­nell för­hand­ling, enligt exper­ten Evan Westerlund.

Läs hela artikeln →

Så inreder du kontoret för att undvika stämningsdödare

Många av oss har ont i krop­pen på job­bet utan att reflek­te­ra över var­för. Du är kanske spänd utan att veta om att det beror på ljud­ni­vån – eller på att kon­tors­sto­len du tog över efter för­ra kol­le­gan inte pas­sar dig. Så här inre­der du kon­to­ret för att ska­pa en bätt­re atmo­sfär, enligt ergo­no­mis­pe­ci­a­lis­ten Susanne Jarlskog.

Läs hela artikeln →

Så ger ökad lycka i företaget större vinst

Lyckligare med­ar­be­ta­re ger stör­re affärsnyt­ta – när­ma­re bestämt möj­lig­het till dub­ble­rad års­vinst i ett genom­snitt­ligt aktie­bo­lag som höjer lyc­ko­ni­vån på arbets­plat­sen. Det menar Annelie Johansson, vd på Happy Economy. Här är hen­nes tre bäs­ta tips för lyck­li­ga­re med­ar­be­ta­re.

Läs hela artikeln →

Chefsanalytikern: “Världens möjligheter i Asien för skånska företag”

Marknader i Asien och Afrika visar lovan­de till­växt, sam­ti­digt som låg kre­ditvär­dig­het kan avskräc­ka svens­ka före­tag från han­del. “Våga sat­sa i Asien genom att ta rygg på and­ra svens­ka före­tag”, råder Stefan Karlsson, chefsa­na­ly­ti­ker på Exportkreditnämnden (EKN).

Läs hela artikeln →

Sex trender: Så utvecklas vår handel med omvärlden

Hur ska du som före­ta­ga­re i Sverige tän­ka kring och pla­ne­ra han­deln med utlan­det? Enligt Anna Stellinger, gene­ral­di­rek­tör på Kommerskollegium, hål­ler den han­dels­po­li­tis­ka kar­tan på att ritas om. Kommerskollegium iden­ti­fi­e­rar sex star­ka tren­der i den glo­ba­la han­deln – så här påver­kar de utri­kes­af­fä­rer­na.

Läs hela artikeln →

Nordeas konjunkturprognos: Skåne mest optimistiskt

När Nordea sam­man­fat­tar kon­junk­tur­pro­gno­sen för svensk eko­no­mi höjs ett var­ning­ens fing­er för över­tron på till­väx­ten. Den drivs främst av export- och byg­gin­du­strin – bran­scher med arbets­krafts­brist i Skåne. Samtidigt är det i Skåne och Blekinge som opti­mis­men är som störst. Så här ska du som arbets­gi­va­re tän­ka enligt Nordea.

Läs hela artikeln →
60b88b04f0eebe5e78ff72e3d8878392!

Pin It on Pinterest