Magasinet

WTC MALMÖ LUND HELSINGBORG

Magasinet med inspi­ra­tion, använd­bar kun­skap, prak­tis­ka råd och tips för dig som dri­ver före­tag.

Etablera ett vär­deska­pan­de sty­rel­se­ar­be­te

Media och lag­stift­ning fram­stäl­ler ofta sty­rel­ser som kon­trol­le­ran­de, och sty­rel­sens vik­ti­gas­te roll – att se till att bola­get når sin ful­la poten­ti­al – ham­nar i skymun­dan. Det menar sty­rel­se­proff­set Charlotta Falvin. Här för­kla­rar hon sty­rel­sens roll och hur du kan läg­ga grun­den för ett vär­deska­pan­de sty­rel­se­ar­be­te som hjäl­per ditt före­tag att utveck­las.

Läs artikeln →

Ny mark­nad i UK? Så eta­ble­rar du före­ta­get

På väg att star­ta före­tag i Storbritannien? Som svenskt före­tag har du många för­de­lar när du eta­ble­rar din verk­sam­het på den brit­tis­ka mark­na­den. Så här för­be­re­der du en stra­te­gisk lan­se­ring – och und­vi­ker de van­li­gas­te miss­ta­gen.

Läs artikeln →

Är du en agil leda­re?

Hur leder man ett före­tag i en värld som för­änd­ras i allt snab­ba­re takt? Många före­tag idag tack­lar det genom att anam­ma ett agilt ledar­skap. Kerstin Lilje Brinck, part­ner på Gaia Leadership, för­kla­rar vad det inne­bär och ger tip­sen ditt före­tag behö­ver för att bli mer agilt.

Läs artikeln →

5 tips för att han­te­ra ener­gitju­var

Multitasking och stän­di­ga mej­l­no­ti­ser är säk­ra sätt att bli inef­fek­tiv på job­bet. Med små för­änd­ring­ar i var­da­gen kan du bli bätt­re på att han­te­ra van­li­ga ener­gitju­var – och bli mer pro­duk­tiv, menar livsstilscoachen Brian Berglund. Här är hans bäs­ta tips.

Läs artikeln →

Hantera per­son­upp­gif­ter på rätt sätt enligt nya data­skydds­för­ord­ning­en

Våren 2018 trä­der EU:s data­skydds­för­ord­ning (GDPR) i kraft i alla med­lems­län­der inklu­si­ve Sverige. Syftet är att stär­ka med­bor­gar­nas integri­tet och posi­tion gente­mot före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som han­te­rar per­son­upp­gif­ter. För alla svenska före­tag inne­bär det­ta hög­re krav när det kom­mer till sam­tyc­ke, säker­het och doku­men­ta­tion. Med hjälp av advo­kat Jennie Kastberg sam­man­fat­tar vi de vik­ti­gas­te för­änd­ring­ar­na och ger tips på vil­ka för­be­re­del­ser som bör göras inför näs­ta år.

Läs artikeln →

Ahrens 6 tips till dig som vill växa snabbt

Snabbväxande före­tag kom­mer säl­lan ur sto­ra kon­cer­ner. De star­tar med några per­so­ner som är vär­de­rings­driv­na och har pas­sion. De vågar foku­se­ra, är flex­ib­la och duk­ti­ga på att fin­na kun­dens svor­do­mar. Thomas Ahrens är expert på snabb till­växt och avslö­jar här fram­gångs­fak­to­rer­na hos lyc­ka­de snabb­väx­an­de före­tag.

Läs artikeln →

Så ska­par, leder och mäter du ett hög­pre­ste­ran­de team

Strävar du efter att ska­pa ett hög­pre­ste­ran­de team som leve­re­rar med hög kva­li­té, lön­sam­het och drivs av varand­ras pre­sta­tio­ner? Här ger LiseLotte Jernberg Bate, rek­tor på Midroc Business School, sina bäs­ta tips om hur du som leda­re bidrar till att med­ar­be­tar­na nytt­jar sin ful­la poten­ti­al och kän­ner enga­ge­mang, ansvar och del­ak­tig­het.

Läs artikeln →

Hitta rätt i bidrags­djung­eln

Dags att söka kapi­tal till ditt före­tag? Det finns mäng­der av bidrag och finan­sie­ring att söka – men det gäl­ler att bör­ja i rätt ände. Chrissie Faniadis, affärs­kon­sult med lång erfa­ren­het av finan­sie­rings­ar­be­te, tip­sar om hur du hit­tar rätt i bidrags­djung­eln.

Läs artikeln →

Pin It on Pinterest

mautic is open source marketing automationc0710708aea8dfb2e59284262889c244AAAAAAAAAAAAAAAAAAA